Πρακτική Άσκηση

 Το ΚΕΑΝ προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση (internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καθημερινές λειτουργίες μίας οργάνωσης και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εντάσσει τους εκπαιδευόμενους σε πολλές διαφορετικές πτυχές των δραστηριοτήτων της οργάνωσης και τους ενσωματώνει στον οργανισμό, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία καθώς και να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη λειτουργία της. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την αγγλική γλώσσα, στον γραπτό και τον προφορικό λόγο, και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και την ικανότητα να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και δυναμικό περιβάλλον. Προτεραιότητα θα δίνεται σε φοιτητές.
 
 
Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά με την αίτησή τους τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε τηλεφωνικά στο 210-2692880 είτε με e-mail στο info@kean.gr