Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 62.905/1/2012 Ανακοίνωσης  για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πέντε (205) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Πατήστε παρακάτω για να δείτε τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ.  ΚΟΧ 62.905/1/2012 που προέκυψαν από το ειδικό λογισμικό μοριοδότησης :

-Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ)

-Πίνακας κατάταξης υποψηφίων,ταξινόμηση κατα φθίνουσα βαθμολογική σειρά

-Πίνακας απορριπτέων,ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

-Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων δηλαδή προσληπτέων ,ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ)