Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για τη συμμετοχή στην πράξη «Προαγωγή του Τοπικού συμφέροντος στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητικού τομέα»  στο πλαίσιο της δράσης 7 « Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες την Τοπικών Αγορών Εργασίας»,της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08: « Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες :

Πίνακας επιτυχόντων

Πίνακας επιλαχόντων

Πίνακας απορριπτέων 

Λόγω των ειδικών κανόνων δημοσιότητας της δράσης οι παραπάνω πίνακες αναφέρουν μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν ατομικά σχετικά με την έναρξη υλοποίησης της δράσης της Συμβουλευτικής Υποστήριξης.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Σ.     "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " http://www.athlitiko-epixeirein.gr.