ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017

 

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων 

Ανακοινώνει 

την Παράταση Προσθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017

από τις 10/12/2017 έως και τις 22/12/2017

για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής» και MIS 5003687.

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν :

-        είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα κεντρικά γραφεία του Δικαιούχου φορέα KEAN στον 1ο όροφο επί της οδού Πατρόκλου 57 στο Ίλιον Αττικής, τ.κ.  13122  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 πμ – 15.00 μμ,

 

-        είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων,  οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Λούκας Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 2692880). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η υλοποίηση της  πράξης:  « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής » με ΜΙS 5003687 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 - 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site μας στην διεύθυνση www.kean.gr και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 2692880.