ΜVP 

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα MVP (MOVEMENT OF VOLUNTEΕRS FOR PARKS) παρουσίασε το ΚΕΑΝ σε εκδήλωση που διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποίησε το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής, το Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ‘Αντώνης Τρίτσης’, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έτους Εθελοντισμού για το 2011.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξήχθη  μελέτη με τίτλο “Το Εθελοντικό Κίνημα στα Αστικά Πάρκα”. Η μελέτη είχε σκοπό  να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης εθελοντικών δράσεων στο αστικό πράσινο στην Αττική. Αντιστοίχως σκοπός του προγράμματος  “Κίνημα για τον Εθελοντισμό στα Αστικά Πάρκα”, είναι η ενθάρρυνση των εθελοντικών πρωτοβουλιών σε αστικά πάρκα και αδόμητους χώρους γενικότερα.

 

Στόχος της μελέτης είναι να παράξει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό  η μελέτη, παρέχει στους οργανισμούς προώθησης εθελοντισμού τα ακόλουθα εργαλεία:

·                     Έναν πλήρη κατάλογο με την σύντομη περιγραφή και τα στοιχεία επαφής του αρμόδιου φορέα διαχείρισης για κάθε έναν από τους χώρους αστικού πρασίνου της Αθήνας.

·                     Έναν ενδεικτικό κατάλογο των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών με βάση την διεθνή εμπειρία για την ανάπτυξη του Εθελοντισμού στα Αστικά Πάρκα.

·                     στους φορείς διαχείρισης των αστικών πάρκων παρέχεται ως ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ένας κατάλογος των πλέον γνωστών φορέων οργάνωσης εθελοντικών δράσεων.

 

Και στους δύο εταίρους απευθύνονται τα δύο κύρια παραδοτέα της μελέτης:

·                     η πρωτογενής ερευνητική καταγραφή της διείσδυσης του εθελοντισμού στους χώρους αστικού πρασίνου της Αθήνας, η οποία παρέχει βασικές πληροφορίες για το είδος των δράσεων και τον βαθμό κορεσμού τους, όπως επίσης και για το επίπεδο κάλυψης των αναγκών των χώρων αστικού πρασίνου από τις δράσεις αυτές.

 

·                     ο οδηγός καλών πρακτικών ο οποίος θα έχει την μορφή εξειδικευμένων κατευθύνσεων για την δόμηση και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων στο αστικό πράσινο.
 
Το σύνολο της μελέτης θα αποτελέσει ένα e-book μεταφρασμένο σε έξι ευρωπαϊκές γλώσσες.
Το e-book θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλες τις οργανώσεις οι οποίες αναπτύσσουν ή θέλουν να αναπτύξουν εθελοντικό έργο σε αστικά πάρκα μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Επίσης το e-book θα βρίσκεται αναρτημένο στην http://www.kean.gr/web/mvp/ στο site του ΚΕΑΝ.
 
Οι βασικές θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στην μελέτη προσδιορίζονται ως ακολούθως:
·                     Μελέτη και έκθεση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών εθελοντισμού για τη διατήρηση και βελτίωση των αστικών πάρκων διεθνώς.
·                      Περιγραφή των υφισταμένων εθελοντικών δράσεων.
·                     Αξιολόγηση και κατάταξη των βέλτιστων πρακτικών.
·                     Ταξινόμηση των υφιστάμενων και επιθυμητών δράσεως με μεγάλα οφέλη
·                     Ταξινόμηση των υφιστάμενων και επιθυμητών μεθόδων εργασίας και της διάδοσης των δράσεων.
 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό Υλικό