ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) ξεκινά την συγκέντρωση των αιτήσεων  για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα  στις  Περιφερειακές  Ενότητες της Ανατολικής Αττικής, των  Νήσων και του Περιφερειακού Τομέα του Πειραιά στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής , των  Νήσων και του Περιφερειακού Τομέα του Πειραιά ως ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη στις 14 Ιουνίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 και ώρες 09.00 – 14.30. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

 Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στις διευθύνσεις που ορίζονται στην εκάστοτε Ανακοίνωση ανα Περιφερειακή Ενότητα.

 Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής που θα απασχοληθούν από το ΚΕΑΝ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμα.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής , η  Ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες :

-στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΑΝ 

- στον πίνακα ανακοινώσεων  στο κτίριο του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

- στον πίνακα ανακοινώσεων  στο κτίριο του Δήμου Παλλήνης

- στον πίνακα ανακοινώσεων  στο κτίριο του Δήμου Μαρκόπουλου

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Συλλόγου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού  (ΣΠΑΠ)

- στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ  της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής     ( ΚΠΑ Γλυφάδας , ΚΠΑ Παλλήνης , ΚΠΑ Μαρκόπουλου )

Για να δείτε την προκήρυξη για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής πατήστε εδώ.

 

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων που θα απασχοληθούν από το ΚΕΑΝ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι  συνολικά έξι (6) ατόμα.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων η  Ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες :

- στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΑΝ 

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)

- στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ  της Περιφερειακής Ενότητας  Νήσων  ( ΚΠΑ Κερατσινίου )

Για να δείτε την προκήρυξη για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων πατήστε εδώ.

 Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά που θα απασχοληθούν από το ΚΕΑΝ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι  συνολικά διακόσια  πέντε (205) άτομα.

Για τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά η  Ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται αναρτημένες :

- στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΑΝ

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)

- στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ)

- στον πίνακα ανακοινώσεων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ  της Περιφερειακής   Ενότητας Πειραιά ( ΚΠΑ Κερατσινίου , ΚΠΑ Νίκαιας )

Για να δείτε την προκήρυξη για τον Περιφερειακό Τομέα του Πειραιά πατήστε εδώ.

 

Τέλος μπορείτε να κατεβάσετε  εδώ

-          την Αίτηση  και

-          τις Οδηγίες συμπλήρωσης.

 

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν αφορούν δράσεις εξωραϊσμού δομημένου περιβάλλοντος, αγροτικών οδών και εργασίες πρασίνου, συντήρηση προστασία άνοιγμα διαδρομών αποκατάσταση παραλίας και λιμένος, συντηρήσεων και βελτιωτικών παρεμβάσεων δομικών εγκαταστάσεων, ψηφιακές εκπαιδεύσεις, αύξηση βλάστησης και συντήρηση υπάρχουσας, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διαθέσεις αποβλήτων οδικής ασφάλειας μαθητών, βοήθεια στο σπίτι, δημιουργία ψηφιακού μουσείου πολιτιστικής κληρονομιάς, και ανταλλαγή χρόνου καθώς και έργα κοινωνικά ευαισθητοποιημένων δράσεων κοινωνικής φροντίδας, ανάπτυξης, ευπρεπισμός, φύλαξη χώρων πρασίνου και ακτών, συντήρηση και φύλαξη σχολικών κτιρίων και αθλητικών υποδομών.