Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία

 

 

Το Έργο

Περιγραφή του έργου

Το  έργο συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας/εκφοβισμού (bullying) τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Γενικός στόχος του έργου είναι να δράσει συμπληρωματικά στις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενάντια στη σχολική βία (anti-bullying) συμβάλλοντας μέσω της εφαρμογής καλών πρακτικων σε σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και με ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού δικτύου το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Βασιζόμενο στη γενική αυτή στόχευση, το ΚΕΑΝ ανέπτυξε συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι βασίζονται στη μέθοδο S.M.A.R.T. και είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Αυτοί είναι:

Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων σε 160 μαθητές σε 10 επιλεγμένα σχολεία Δήμων της Περιφέρειας Αττικής έως το τέλος του έργου

Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για 40 εκπαιδευτικούς σε 5 ομάδες

Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για 50 γονείς σε 5 ομάδες

Ανάπτυξη συστήματος “democracy-ambassadors” με 20 συμμετέχοντες σε 10 σχολεία

Δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων (comic book, guidebook) τα οποία θα δώσουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις δράσεις του έργου και μετά τη λήξη της διάρκειάς του

Capacity building μέσω δικτύωσης του φορέα με τουλάχιστον 2 anti-bullying δίκτυα σε Ελλάδα και ΕΕ, καθώς και συμμετοχή σε 1 σχετική εκπαίδευση

 

Aναμενόμενα αποτελέσματα στην «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανόμενων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Για την υλοποίηση του έργου, το ΚΕΑΝ θα αναπτύξει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό βασιζόμενο σε διεθνείς και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Η εκπαιδευτική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί σχετίζεται με την προώθηση του δημοκρατικού σχολείου με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την εκπαίδευση για την προώθηση της ειρήνης και της μη βίας και την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.

Έτσι,μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τη διάδραση με τις ομάδες-στόχους,το προτεινόμενο έργο συνεισφέρει θετικά στην προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιώματων για όλους, και κυρίως των παιδιών. Κατά την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει προσέγγιση της έννοιας του «άλλου» - από εθνική, φυλετική, σεξουαλική ή οποιαδήποτε άλλη άποψη «άλλος» προς το εκάστοτε σύνολο- προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι ομάδες-στόχοι στην ανοχή και κατανόηση του διαφορετικού. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ωςEEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.