Αθήνα,10/07/2017

  Aρ.πρωτ. 1662

 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Κ06_K07.2017.07.10

Προκήρυξη  (2)  Θέσεων Ορισμένου Χρόνου

Μερικής Απασχόλησης

 

    Το ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων  προκηρύσσει 2 θέσεις εργασίας       και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 2 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  μερικής απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης – διερμηνείας με γνώση i) αραβικής γλώσσας και ii) φαρσί ,

     που θα απασχοληθούν στο Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων , αιτούντων άσυλο  και άλλων ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Ιωαννιτών ,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Operation of Information Assistance Centre - Pilot local integration project for PoC in Epirus»  που συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σύμφωνα με την υπ'αριθμόν σύμβαση:UNHCR/GRC01/2017/0000000121

Κωδικός  θέσης

Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

006

Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με γνώση της Αραβικής γλώσσας

1

007

Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με γνώση φαρσί

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα

006

 

α) Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας,

 

β) Γνώση Αραβικής γλώσσας (ως Μητρική Γλώσσα),

 

γ) Άδεια εργασίας στην Ελλάδα ,

 

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ,

 

ε) Βιογραφικό σημείωμα με εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση για τουλάχιστον 6 μήνες,

ή

α)Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β)Γνώση της Αραβικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ

δ)Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

ε)Βιογραφικό σημείωμα

 

Συνεκτιμημένα προσόντα :

- Γνώση άλλης γλώσσας.

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

- Δίπλωμα οδήγησης.

007

 

α) Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας,

 

β) Γνώση Φαρσί (ως Μητρική Γλώσσα),

 

γ) Άδεια εργασίας στην Ελλάδα ,

 

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ,

 

ε) Βιογραφικό σημείωμα με εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση για τουλάχιστον 6 μήνες,

Συνεκτιμημένα προσόντα :

 

- Γνώση άλλης γλώσσας.

- Δίπλωμα οδήγησης

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους σημειώματα να αναγράφουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις   10/07/2017 και λήγει στις  19/07/2017 και θα πραγματοποιείται  με την ένδειξη "Αίτηση για θέση εργασίας ........... (με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης)”, είτε ηλεκτρονικά στο email: hrwlkkean@gmail.com  είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122 υπόψιν της κας Λούκας Σωτηρίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 26 92 880.