Αθήνα,02/01/2018

                                               Αρ.Πρωτ : 1713Α


 

 

 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K08.2018.1.02

Προκήρυξη  (1)  Θέσης Μερικής Απασχόλησης

 

To ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 1 θέση εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  μερικής απασχόλησηςγια την παροχή υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης – διερμηνείας με γνώση της αραβικής γλώσσας,

στο Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων , αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Ιωαννιτών , 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Operation of Information Assistance Centre - Pilot local integration project for PoC in Epirus»  που συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σύμφωνα με την υπ'αριθμόν σύμβαση:UNHCR/GRC01/2018/0000000163

 

Κωδικός  θέσης

             Ειδικότητα


Αριθμός θέσεων

001

                    Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με γνώση                         της Αραβικής γλώσσας

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα

007

 

 α) Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας, 

β) Γνώση Αραβικής γλώσσας (ως Μητρική Γλώσσα), 

γ) Άδεια εργασίας στην Ελλάδα , 

δ) Βιογραφικό σημείωμα

ή 

α)Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β)Γνώση της Αραβικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ

δ)Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

ε)Βιογραφικό σημείωμα


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους σημειώματα να αναγράφουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις   02/01/2018 και λήγει στις  11/01/2018 και θα πραγματοποιείται  με την ένδειξη "Αίτηση για θέση εργασίας ........... (με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης)”, είτε ηλεκτρονικά στο email: hrwlkkean@gmail.com  είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122 υπόψιν της κας Λούκας Σωτηρίας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 26 92 880 , 2651 0 38024.