ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANAMOΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

της υπ' αριθμόν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018 
της υπ'αριθμόν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018
 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της πράξης:« Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής »
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 - 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ –
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».
 
Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
 
Ανακοινώνει
 
&
 
 
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής» και MIS 5003687 στο ΚΕΑΝ-ΚύτταροΕναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων που εδρεύει στο Ίλιον, Ν. Αττικής και διατηρεί υποκατάστημα στο Ηράκλειο Αττικής, Ν. Αττικής.
 
Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων :
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στα κεντρικά γραφεία του Δικαιούχου Φορέα «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων» (1ος όροφος, Πατρόκλου 57, Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, ώρες λειτουργίας 09.00πμ – 17.00μμ) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από σχετική επιστολή με τα στοιχεία του υποψηφίου ενιστάμενου.

 
H υλοποίηση της πράξης: « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής » με ΜΙS 5003687 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 - 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ –
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».