Αθήνα,14/01/2019

                                               Αρ.Πρωτ : 1836B


 

 

 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K02.2019.2.02

Προκήρυξη  (1)  Θέσης Μερικής Απασχόλησης

 

To ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 1 θέση εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την θέση

Κοινωνικού Φροντιστή

στο Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων , αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Ιωαννιτών , 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Operation of Information Assistance Centre - Pilot local integration project for PoC in Epirus»  που συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

Κωδικός  θέσης

             Ειδικότητα


Αριθμός θέσεων

001

                    Κοινωνικός Φροντιστής       

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα

001

 

α) Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με τίτλο σπουδών παιδαγωγικών, κοινωνικών και συναφών ανθρωπιστικών σχολών

β)Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ

δ)Συναφή εμπειρία με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ε)Βιογραφικό Σημείωμα


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους σημειώματα να αναγράφουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις   14/01/2019 και λήγει στις  23/01/2019 και θα πραγματοποιείται  με την ένδειξη "Αίτηση για θέση εργασίας ........... (με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης)”, είτε ηλεκτρονικά στο email: hrw@kean.gr  είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122 υπόψιν της κας Λούκας Σωτηρίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 26 92 880 .