WP1: Project Maganement / Proje Yönetimi

(Eng) Activities: The project manager, along with the project manager assistant, is responsible for the overall implementation of the project. They supervise the implementation of the project's Working Packages and activities respecting the planned schedule, role and needs of stakeholders and the quality of deliverables.
Objective: To achieve project's goals and objectives
Outputs: Deliverables, reports, meetings' minutes, final report, financial report.
Results: Sound project management and achievement of all the goals and objectives of the project.
Implementing Body: KEAN-Cell of Alternative Youth Activities.(Turk) Etkinlikler: Proje yöneticisi, proje yöneticisi asistanı ile birlikte, projenin genel olarak yürütülmesinden sorumludur. Bunlar planlı bir program, rol ve paydaşların ihtiyaçlarını ve çıktıların kalitesini saygı projenin Çalışma Paketleri ve faaliyetlerin uygulanmasını denetleyecek.
Amaç: Projenin amaç ve hedefleri, İzmir, Türkiye'de engellilerin yani sosyal içermenin ulaşmak için.
Çıkışlar: Teslime, raporlar, toplantılarının dakika, nihai raporu, mali rapor
Bulgular: Ses proje yönetimi ve projenin tüm amaç ve hedeflerin başarı.
Vücut Uygulayıcı: Alternatif Gençlik Etkinlikler Kean.
WP2: Statistical qualitative research for the examination of the level of social inclusion of the disabled in the area
Activities: A research will be conducted focusing on the group of disabled. In this context, we are planning to conduct 100 surveys to 100 disabled people from Cigli Municipality using questionnaires. The data from the questionnaires will be collected and processed. The results of these questionnaires will be included in one report-research, examining the level of social inclusion of the disabled in the area.
Objective: Examine the level of inclusion of people with disability in the area of Cigli, emphasizing on three aspects: i) inclusive volunteerism, ii) vocational training and iii) improvement of accessibility.
Output: One report with the results of the statistical and qualitative research
Results: estimation of the level of social inclusion of the disabled groups in Cigli Municipality
Implementing body: Research University Institute of Urban Environment and Human Resources (UEHR)
Participating Body: The University of Ege.
Etkinlikler: i) dahil gönüllülük, ii) mesleki eğitim / resmi olmayan eğitim ve erişilebilirlik iii) Gelişim: istatistiksel ve nitel araştırma özellikle üç yönlerini vurgulayarak, engellilerin sosyal içerme düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bir araştırma özürlü grubuna odaklanan yapılacaktır. Bu bağlamda, biz anketleri kullanarak Çiğli Belediyesi'nden 100 engelliler için 100 anketler yapmayı planlıyoruz Anketlerden elde edilen verilerin toplanması, analiz ve işlenecektir. Bu anketlerin sonuçları alanında engellilerin sosyal içerme düzeyini inceleyerek, bir rapor araştırma dahil edilecektir.
Amaç: i) dahil gönüllülük, ii) mesleki eğitim ve erişilebilirlik iii) Gelişim: üç yönleri üzerinde durularak, Çiğli bölgesinde engellilerin içerme seviyesini inceleyin.
Çıktı: istatistiksel ve nitel araştırma sonuçları ile bir rapor.
Bulgular: Tahmin Çiğli Belediyesi olarak engelli grupların sosyal içerme düzeyi.
Uygulama birimi: Kentsel Çevre ve İnsan Kaynakları Araştırma Enstitüsü Üniversitesi (UEHR)
Vücut Katılan: Ege, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Üniversitesi.
WP3: Scientific research of social benefits derived from inclusive volunteerism
Activities: One of the major pillars of the project is the development of inclusive volunteer activities. Inclusive volunteerism can be beneficial for NGOs, authorities and people with disabilities. Based on existing literature from social science, the researcher of this WP will produce a scientific paper on social benefits derived from inclusive volunteerism.
Objective: Exploration of new opportunities for the local community from inclusive volunteerism, exploration of new types of volunteerism, production of measurable elements and indicators for inclusive volunteerism and revision of the traditional perception of volunteerism.
Output: Scientific paper
Results: Improvement of the quality of volunteerism, improvement of the social coherence in local level, foster of social inclusion of the disabled, increase of number of the disabled included in voluntary activities, increase of mixed ability groups, public awareness for inclusive volunteerism.
Implementing Body: Ege University, Faculty of Letters, Department of Sociology
Etkinlikler: Projenin önemli dayanaklarından biri özürlülük dayalı ayrımcılık yapılmaksızın herkese yani gönüllülük erişilebilir dahil gönüllülük, bir gelişmedir. . Dahil gönüllülük engelli sivil toplum kuruluşları, makamlar ve kişiler için yararlı olabilir. Sosyal bilimler, mevcut literatüre dayanarak, bu WP araştırmacı engelli kişiler için dahil gönüllülük türetilen sosyal yararları üzerine bilimsel bir kağıt üretecek.
Amaç: dahil gönüllülük, gönüllülük yeni tip keşif, gönüllülük geleneksel algı dahil gönüllülük ve revizyon için ölçülebilir unsurlar ve göstergeler üretiminden yerel topluluk için yeni fırsatlar
Çıktı: Bilimsel kağıt
Bulgular: gönüllülük kalitesi, yerel düzeyde sosyal uyum iyileştirilmesi, gönüllü faaliyetler, karma yetenek grupları artış, kapsayıcı gönüllülük için halkın bilinçlendirilmesi dahil özürlü sayısının özürlü, artışın sosyal içerme foster iyileştirilmesi.
Vücut Uygulanması: Sosyoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
WP4: Documentation of best European practices and networking with Greek and European organizations for the disabled
Activities: There are many organizations in the European level that place the focus of their projects on people with disabilities. These organizations have developed activities and initiatives in favor of the active participation and social inclusion of our target group, activities that constitute good practices. That is the reason for collecting those practices and trying to embody them in our project. In this sense, investigating and creating a platform of interaction between different European organizations will be beneficial for all the organizations dealing with disability and the people with disability themselves as well as for other organizations.
Objective: Gather and sharing of information on the best European practices on disability, networking among European NGOs, exchange of views on disability between different stakeholders
Output: Good practices booklet, database of European organizations' information in the project's site.
Results: Increasing of partnerships, improvement of the working methods of the organizations through the familiarization with and incorporation of innovative techniques, better treatment of people with disabilities and increase of their participation in innovative projects (including mobility projects).
Implementing Body: CIVIS PLUS
Etkinlikler: engelli kişilerin kendi projelerinin odağı yerleştirin Avrupa düzeyinde birçok kuruluş vardır. Bu örgütler aktif katılımı ve hedef kitlemiz, iyi uygulamaları oluşturan faaliyetlerin sosyal içerme lehine faaliyetleri ve girişimleri geliştirdik. Yani bu uygulamaları toplama ve projemize onları somutlaştırmak için çalışıyorum için nedenidir. Bu nedenle, biz, Avrupa'da engelli çalışmak onlar kullanıyor ve bunların arasındaki etkileşimin bir platform oluşturmak olan en iyi uygulamaları belgelemek tüm örgütlerini bir araya gelecek. Bu özürlü ve özürlülük kendileri ile hem de diğer organizasyonlar için insanlar ile ilgili tüm kuruluşlar için yararlı olacaktır.
Amaç: toplayın ve Avrupa sivil toplum kuruluşları arasında bir ağ engeli Avrupa'nın en iyi uygulamalar, farklı paydaşlar arasındaki özürlülük görüş alışverişi hakkında bilgi paylaşımı.
Çıktı: İyi uygulamalar kitapçık, projenin sitesinde Avrupa örgütlerinin bilgi veritabanı.
Sonuçlar: Ortaklıklar, ile tanışmaları ve yenilikçi teknikleri dahil, engelli kişilerin daha iyi tedavi ve (hareketlilik projeleri dahil) yenilikçi projelere katılımlarının artışı ile kuruluşların çalışma yöntemleri geliştirilmesi artırılması.
Vücut uygulanması: CIVIS PLUS
WP5: Training of persons with disabilities
Activities: An inclusion strategy requires not only actions for the preparation of society to include disability within its activities; it is also indispensable that the disabled acquire the necessary preparation to undertake their active role in the society.
Objective: The objective of this training was to provide people with disabilities with all the necessary skills in order for them to get included actively in CSOs or organize activities on their own (voluntary and educational activities).
Output: Educational material.
Results: The training started on December 16, 2013 and ended on February 24th, 2014. This was one of the most important activities of the project. 30 persons with disabilities and local stakeholders participated in the training. The purpose of the training was to cultivate the skills and competences of the trainees, based on peer-to peer and experiential learning. During the training, trainees were introduced to internet research, fund raising and voluntary activities. They paid visits to parks and put the theory into practice. The two groups-disabled and non-disabled-were mixed during the trainings with the aim of creating inclusive volunteer groups. Throughout the trainings, a voluntary team was created, composed of participants with and without disabilities working in favor of urban parks in Cigli municipality. The participants of the training cultivated their managerial skills necessary for the management of a voluntary or educational activity and therefore became actively involved in local voluntary activities, organized by the team.
Implementing Body: KEAN-Cell of Alternative Youth Activities.
Participating Body: The municipality of Cigli.
Etkinlikler: Bir içerme stratejisi, faaliyetleri kapsamında sakatlık dahil toplumun hazırlanması için eylemleri sadece gerektirir; Bu özürlü acquire gerekli hazırlık toplumda aktif bir rol üstlenmek için o da vazgeçilmezdir. Bu nedenle, bir eğitim dijital yetkinliklerini, yabancı dilde iletişim becerilerini (İngilizce) ve bunların sosyal ve sivil yetkinlikler yetiştirmek amacıyla Çiğli Belediyesi engelli 30 kişiye hitap düzenledik. Kullanılan yöntem, peer-to-peer, deneyimsel ve karşılıklı öğrenme oldu.Eğitim süresince, kursiyerlere, interaktif oyunlar katıldı parklarda gönüllü faaliyetlerin gelişimi için karma yetenek grupları çalıştı, internet araştırma aşina oldu ve parklar ve tarihi anıtlar ziyaret etti.
Amaç: Onları STK'larda aktif dahil veya kendi (gönüllü ve eğitim faaliyetleri) ile ilgili faaliyetleri organize almak için bu eğitimin amacı için tüm gerekli becerileri ile engelli insanların sağlamak oldu.
Çıktı: eğitimi Eğitim materyali
Sonuçlar: eğitim katılımcıları gönüllü ya da eğitim faaliyetinin yönetimi için gerekli yönetsel becerilerini ekili ve bu nedenle aktif yerel gönüllü faaliyetlere dahil oldu. Bu eğitimin eşsiz noktalarından biri, kamu konuşmak kendi görüşlerini savunmak ve bağımsız olarak faaliyetlerini yürütmek üzere engellilerin özgüven güçlendirilmesi oldu.
Vücut Uygulayıcı: Alternatif Gençlik Etkinlikler.
Vücut Katılan: Çiğli Belediyesi.
WP6: Training of trainers, NGOs and local authorities staff
Activities: Training of trainers and NGO staff is needed in order to learn more about the technical aspects and procedures of the disability. In this sense, we have organized a training addressed to more than 30 local stakeholders, focusing on transferring skills and tools for the implementation of projects addressed to people with and without disabilities.
Objective: The objective of the training was to give the NGOs and local authorities all the necessary skills and competences in order to include persons with disability in their activities, but also provide them with all the managerial skills necessary for the management of a voluntary or educational activity.
Output: Educational material
Results: The training started on December 16th, 2013 and ended on February 24th, 2014. This activity was one of the most important activities of our project. Throughout the training, NGO's staff and local authorities' staff participated in activities along with people with disabilities, having their first experience of mixed ability groups. They had the chance to see how activities addressed to mixed ability groups can be developed and how they can empower the self-esteem of people with disabilities. By the end of the activity, they have come up with new ideas for future mixed ability projects.
Implementing Body: KEAN-Cell of Alternative Youth Activities.
Participating Body: The municipality of Cigli.
Etkinlikler: eğitimciler ve STK çalışanlarının eğitilmesi onları engelli insanlar ile çalışmak için nasıl hakkında daha fazla bilgi için için gereklidir. Bu anlamda, biz bir eğitim engelli olan ve olmayan insanların (karma yetenek grupları) içeren projelerin uygulanması için beceri ve araçları transfer odaklanarak, 30'dan fazla yerel paydaşlara hitap düzenledik.Eğitim 16 Aralık 2013 tarihinde başlamış ve 24 Şubat 2014 tarihinde sona erdi.
Amaç: Eğitimin amacı, kendi faaliyetlerinde engelli kişileri dahil etmek amacıyla, sivil toplum örgütleri ve yerel yetkililere gerekli tüm beceri ve yeterlikleri vermek, ama aynı zamanda gönüllü bir karma yetenek yönetimi için gerekli tüm yönetim becerileri ile bunları sağlamak veya eğitim faaliyeti.
Çıktı: eğitimi Eğitim materyali.
sonuçlar: Eğitim boyunca, STK'lar ve yerel yönetimler 'personel engelli insanlar ile birlikte etkinliklere katıldı. Onlar faaliyetleri karışık yetenek gruplarına hitaben geliştirilmiş olabilir ve nasıl engelli insanların özgüvenini güçlendirmek nasıl görmek için şansı vardı. Onlar da engelli insanların kapasitelerinin haberdar oldu ve karma yetenek gruplara hitaben gelecekteki projeler için yeni fikirler geldi. Son ama en az değil, bu eğitim bölgenin organizasyonlarda engelli insanların aktif katılımını teşvik.
Vücut Uygulayıcı: Alternatif Gençlik Etkinlikler.
Vücut Katılan: Çiğli Belediyesi.
WP7: Development of a Voluntary team for the environment and urban parks
Activities: The innovative element of the project is that it proposes a pilot activity with the active involvement of people with disabilities which could be used as a good practice from other institutions or local authorities in the future. This WP will work as a test of all the theory acquired in the above mentioned WPs. It will help to combine the theory with the practice and conclude in more accurate results in formulation of the framework for the implementation of policies (WP8).
Objective: The specific objective of this WP is to establish a permanent volunteering team with mixed ability groups that will act in favor of the urban parks and the local community in general, to develop the skills of the people with disabilities and give them a chance of action.
Output: A mixed ability volunteer group
Results: During the training that took place in the municipality of Cigli-the first one addressed to people with disabilities and the second one to local stakeholders- a mixed-ability group was created. The team had its first meeting on February 28th in the headquarters of Cigli Municipality. The team is growing bigger day by day. They are currently organizing activities in parks, in order to attract more visitors. The team will have regular weekly meetings and will organize as much activities as possible in the parks of Izmir. They are planning to create a short film on issues that they really care about and that affect their daily lives. Some of the volunteers started to learn sign language to make communication with their peers who have hearing problems easier. They are also trying to make arrangements with Ege University regarding employment of some disabled of the group. This activity will keep running even after the completion of the project.
Implementing Body: Cigli municipality, Izmir
Participating Body: KEAN-Cell of Alternative Youth Activities
Etkinlikler: Projenin yenilikçi öğesi gelecekte diğer kurum veya yerel yönetimler iyi bir uygulama olarak kullanılabilir engellilerin aktif katılımı ile bir pilot aktivite önermektedir olmasıdır. Bu WP yukarıda belirtilen paketlerinden edinilen tüm teorisinin bir test olarak çalışacaktır. Çiğli-birincinin belediyesinde gerçekleşen eğitimler sırasında engelli kişilerin ele ve yerel paydaşlar-karma-yetenek grup ikincisi oluşturuldu.Ekip Çiğli Belediyesi merkezinde 28 Şubat günü ilk toplantısını vardı ve o zamandan beri düzenli toplantılar yapmaktadır. Gönüllüler artık uygulamaya onlar bir karma yetenek gönüllü ekibinin yönetimi ve parklarda gönüllü faaliyetlerin gelişimi için eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve becerileri sokmaktadırlar.
Amaç: Bu WP özel amacı, engelli kişilerin becerilerini geliştirmek ve onlara bir şans vermek, kentsel parklarından lehine ve genel olarak yerel toplum içinde hareket edecek karma yetenek grupları ile kalıcı bir gönüllü ekip kurmak eylemi.
Çıktı: Bir karma yetenek gönüllü grubu.
sonuçlar: Takım şu anda 30 gönüllü sıralar ve gün daha büyük gün artıyor. Onlar ziyaretçiler için parklar daha cazip hale getirmek için gönüllü faaliyetleri organize edilir ve onlar gerçekten umurumda konularda bir kısa film oluşturmayı planlıyoruz.Takımda katılan gönüllülerin iki kolay işitme sorunları var akranları ile iletişim yapmak için işaret dilini öğrenmeye başladım. Onlar grubundan engelli iki kişinin istihdamıyla ilgili düzenlemeler yapmak için Ege Üniversitesi ile temas da vardır. Ekip aylık toplantılar olacak ve İzmir parklarda mümkün olduğunca faaliyetleri organize edecek.
Vücut Uygulayıcı: Çiğli Belediyesi, İzmir.
Vücut Katılan: Alternatif Gençlik Etkinlikler Kean-Hücre.
WP8: Policy suggestions and roadmap for voluntary actions
Activities: All the above mentioned WPs would remain inapplicable if not included in policy proposals and a roadmap for inclusive volunteerism. After having collected conclusions from WPs 2,3 and 4 and having a practical experience from WP5,6 and 7 the next step is to combine everything in a text that could secure the viability and sustainability of all those lessons learnt. Policy suggestions and the roadmap will be useful and practical tools for policy makers and legislators in local authorities.
Objective: To create a material useful for every type of organization, take advantage of the results derived from previous WPs and disseminate the good practices in an effective way.
Output: A text used as policy suggestions addressed mainly to local and national authorities and a text used as a roadmap for inclusive volunteerism addressed to any public, private and nonprofit body.
Results: Increase of the number of organizations running inclusive volunteerism, implementation of the project's results in other areas.
Implementing Body: CIVIS PLUS
Etkinlikler: politika önerileri ve kapsayıcı gönüllülük için bir yol haritası dahil değil ise tüm yukarıda belirtilen Workprint'ler uygulanamaz kalacaktır. İP 2,3 ve 4 toplanan sonuçları olan ve WP5 bir pratik deneyim yaptıktan sonra, 6 ve 7 sonraki adım öğrenilen tüm bu derslerin canlılığı ve sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir metinde her şeyi birleştirmektir. Politika önerileri ve yol haritası yerel yönetimlerde politika yapıcılar ve kanun yapıcılar için kullanışlı ve pratik araçlar olacak.
Amaç:, organizasyonun her türü için bir malzeme yararlı oluşturmak önceki paketlerinden elde edilen sonuçların yararlanmak ve etkili bir şekilde iyi uygulamaları yaygınlaştırmak.
Çıktı: politika önerileri olarak kullanılan bir metin yerel ve ulusal otoriteler esas olarak ele ve kapsayıcı gönüllülük için bir yol haritası olarak kullanılan bir metin herhangi bir kamu, özel ve kar amacı gütmeyen vücuda hitap etti.
Sonuclar : dahil gönüllülüğü, diğer alanlarda proje sonuçlarının uygulanmasını çalışan kuruluşların sayısının artırılması.
Vücut uygulanması: CIVIS PLUS.
WP9: Public awareness, dissemination and exploitation of the results
Activities: This WP will contribute to the dissemination of benefits derived from the project to other areas in Turkey. For public awareness of the local community, our project foresees continuous campaigns addressed to different groups of citizens: children, social workers, enterprises, families and the close environment of the disabled. Tools that will be used are: meetings and round tables, voluntary activities of small scale with the participation of citizens, festivals and other events, flyers, newsletters, social media and press releases. For broad dissemination and communication, we will also create a microsite that will host all the phases of the project and its results. Finally, a final conference will be organized in the island of Samos, aiming at presenting the results of the project.
Objective: To inform citizens about the project, its activities and results, to include as many citizens as possible in our activities, to inform other organizations for the exploitation of the results and achieve a multiplier effect.
Outputs: Posters, invitations, flyers, photographs, microsite, conference proceedings as an e-book.
Results: Until today, we have organized a great number of activities aiming at the dissemination of the project's results so far. We have presented the project to stakeholders in Greece and Turkey, held events and activities in the parks of Izmir, spread information on Facebook but also through our website and the project's website.
Implementing Body: The municipality of Cigli.
Participating Body: All partners will assist in this WP. The main communication tools will be the website and the newsletters.
Etkinlikler: Bu WP Türkiye'de diğer alanlarda proje elde edilen faydalar yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Çocuklar, sosyal çalışmacı, işletmeler, aileler ve özürlü yakın çevre: yerel toplumun kamu bilinci için, bizim proje sürekli kampanyalar vatandaşların farklı gruplara hitap öngörmektedir. Kullanılacak araçlar: vatandaşlar, festival ve diğer etkinlikleri, el ilanları, bültenler, sosyal medya ve basın bültenleri katılımıyla toplantılar ve yuvarlak masalar, küçük ölçekli gönüllü faaliyetleri. Yaygınlaştırılmasıyla ve iletişim için, biz de tüm projenin aşamalarını ve sonuçlarını ev sahipliği yapacak bir mikro yaratacaktır. Son olarak, son bir konferans iki ülkede (Türkiye ve Yunanistan) projenin sonuçlarını sunmayı amaçlayan, Samos adasında organize edilecektir.
Amaç: Sonuçların sömürü diğer kuruluşları bilgilendirmek ve bir çarpan etkisi elde etmek için, bizim faaliyetlerinde mümkün olduğunca çok vatandaşları dahil etmek, proje faaliyetleri ve sonuçları hakkında vatandaşları bilgilendirmek.
Çıkışlar: Posterler, davetiye, el ilanları, fotoğraflar, mikrositesi bir e-kitap olarak konferans tutanakları.
Bulgular: Bugüne kadar, biz şimdiye kadar projenin sonuçlarının yaygınlaştırılması amaçlayan faaliyetlerin çok sayıda organize ettik. Biz Yunanistan ve Türkiye'deki paydaşlara proje sunduk, İzmir parklarda düzenlenen etkinlikler ve faaliyetler, Facebook'ta değil, aynı zamanda bizim web sitesi ve projenin web sitesi aracılığıyla bilgi yayılabilir.
Vücut Uygulanması: Çiğli Belediyesi.
Vücut Katılan: tüm ortakları bu WP yardımcı olacaktır.Temel iletişim araçları web sitesi ve haber bültenleri olacaktır.

Documents

Έκδοση: 1.0 Κατάσταση: Εγκεκριμένο Μια νέα έκδοση θα δημιουργηθεί αυτόματα αν αυτό το περιεχόμενο τροποποιηθεί.
 |  0 Ψήφοι - Βαθμός 0
Ιστορικό Εκδόσεων
Έκδοση Ημερομηνία Μέγεθος Λήψη  
1.0 2/1/2015 3:12 μμ 375,4k JPG
Σχόλια

    

        

 

Partners